Lunkenhed over for lære og liv

J.M. Michael og nidkærhed for Guds Ord og rige

Fra midten af det 20. århundrede og indtil 1980 havde Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark (ELFK) en præst, der hed Paul Michael. Hans broder, W.J. Michael havde kort forinden fået embede i Tyskland. Paul Michael overtog derfor redaktionen af Kirke-Nyt fra og med januar 1955-nummeret. Det første nummer bragte en del artikler om lære og liv. En af dem var skrevet af Walther og Paul Michaels far, Johannes Moritz Michael, der var præst i frikirken fra 1900-1925, og havde overskriften “Lunkenhed.”

Gud er imod al lunkenhed, som er en af de største farer for det kristelige liv. Derom læser vi følgende alvorlige ord i Den hellige Skrift: ‘Og skriv til englen for menigheden i Laodikea: Dette siger Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skabnings ophav: Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund’ (Åb 3,14-16). Lunkenhed fører altså til, at man falder helt fra Gud og må forkastes af ham.

“Lunkenhed begynder med, at man bliver ubestemt og forsøger at tjene de to modsatte herrer: Gud og Mammon. Men det lader sig ikke gøre at elske dem begge, som Kristus siger: ‘Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon’ (Matt 6,24). Den lunkne står i grunden uvis, usikker, usikker, vaklende mellem retfærdighed og uret, lys og mørke, Kristus og Beliar, troende og vantroende, Guds tempel og afgudernes gøglebilleder (2 Kor 6,14-16). Derfor sagde profeten Elias: ‘Hvor længe vil I halte til begge sider? Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham; hvis det er Ba’al, så følg ham!’ (1 Kong 18,21).

“Det tiltrænges hårdt netop i denne sidste onde tid, at der råbes højt ind i den nuværende kristenhed: ‘Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt’ (Hebr 12,12-13). Hvad er vore dages trosblanderi andet end lunkenhed? To modsatte lærdomme, hvilke umuligt kan være sande begge to, anerkendes alligevel som ligeberettigede. Åbenbart eller skjult fraråder man kampen for Guds ords rene lære og undlader at straffe synden, ja, lader i grunden fem være lige både med hensyn til læren og livet. Hvilken blindhed er det, når man oven i købet kalder sådan lunkenhed for anstændighed, dannelse, ydmyghed og kærlighed? Den slags ydmyghed er et sørgeligt tidens tegn, om hvilket Paulus allerede har skrevet: ‘Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse’ (Kol 2,18). Som engle gebærder sådanne folk sig. ‘Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel’ (2 Kor 11,14).

“Lad os derfor bekende al usikkerhed, ligegyldighed, slaphed, lunkenhed, som endnu findes også i de sande kristnes syndige kød, som en synd, en vederstyggelighed for Gud, og lad os ile til Jesus Kristus, vor Gud og frelser, hvis blod renser os fra al synd, og være nidkære for Hans Ord og rige.” (Johannes Moritz Michael, “Lunkenhed,” gengivet efter Kirke-Nyt [udg. af Den evangelisk-lutherske Frikirke], nr. 1, januar 1955, s. 5f. Artiklen er gengivet på nudansk, bibelstederne er gengivet efter 1992-oversættelsen. Ordene ’usikker’ og ’usikkerhed’ gengiver Michaels ’ubestemt’ eller ’ubestemthed.’)

J.M. Michael – forbillede og advarsel

J.M. Michael værnede som en sand luthersk præst om den kristelige lære, ikke bare i teori, men også i praksis. Som sådan er han et forbillede for alle lutherske præster og deres menigheder. Men naturligvis er han også dermed en advarsel til alle i og uden for Den evangelisk-lutherske Frikirke. J.M. Michael beskriver med rette åndelig blindhed og lunkenhed således: “Åbenbart eller skjult fraråder man kampen for Guds ords rene lære og undlader at straffe synden, ja, lader i grunden fem være lige både med hensyn til læren og livet.” En sådan åndelig blindhed og lunkenhed får alvorlige følger. Uanset hvilket navn en sådan kirke bærer.