En falsk profet?

Kursus for 60.000 ledere
Succes må – set med verdslige briller – være, når en virksomhed kan arrangere et kursus, der får deltagelse af 60.000 ledere fra virksomhedens eget land og nabolande og 20.000 ledere fra andre land, når kursusvirksomheden internationaliseres. Nu er de fleste af disse ledere i små virksomheder, men alligevel.

Når jeg skriver om dette, skyldes det naturligvis ikke, at der er tale om en erhvervsvirksomhed i traditionel forstand. Tværtimod er der tale om en speciel virksomhed (som dog sikkert tjener penge. Måske mange penge).

Willow Creek Community Church – en megachurch
Den virksomhed, der arrangerer ovenstående kurser, hedder Willow Creek Community Church (eller i al fald et af dens organisationer). Det er en såkaldt megachurch, dvs. en kirke med over 2.000 ugentlige deltagere, typisk “evangelikal” eller pinsekirkelig. WCCC har betydeligt flere end 2.000 ugentlige deltagere. Men WCCC har altså også en betydelig kursusvirksomhed i ind- og udland.

Det er også karakteristisk, som det fremgår af Wikipedia, at en megachurch har mere til fælles med andre megakirker, end med søsterkirker i samme trossamfund – hvis de overhovedet hører til noget trossamfund. WCCC’s egen “trosbekendelse” (Statement of Belief; http://www.willowcreek.org/what_we_believe.asp) er meget kortfattet, og de afviser barnedåb (jf. http://www.willowcreek.org/statementonbaptism.asp).

Seniorpastor Bill Hybels og ApG 2
Lederen, grundlægger og seniorpastor Bill Hybels, fortæller i et nyhedsbrev af 2. november 2006, at han for nylig har været i Korea. Han fortæller om en bøn, som en lokal præst bad og mente af hjertet: “Tak, Gud, fordi du har oprejst en kirke, der har inspireret os til at tro, at Apostlenes Gerninger 2 stadigvæk kan opleves i dag”. Nu er det ikke sikkert, at det er ApG 2,42, præsten tænkte på. Måske har han tænkt på begyndelsen af kapitlet, hvor Helligånden udgydes over apostlenes, så de kan tale sprog, de ikke havde lært.

Det kan vanskeligt forstås anderledes, end at denne præst forstår WCCC som Guds redskab, og det er vel nærliggende at tænke, at Bill Hybels gengiver præstens udsagn som et eksempel på, at WCCC udfører Guds tjeneste og virker det, som Gud vil. Uden at vi ved, hvad de øvrige 80.000 kursusdeltagere tænker, må man vel regne med, at i al fald de fleste af disse (samt medlemmerne af WCCC) vil være enige. Men burde de være det?

Dåbslæren
For det første er det jo falsk lære, at Bibelen ikke lærer barnedåb. Jesus tog ingen forbehold, da han befalede sin kirke at gå ud og gøre alle folkeslag til sine disciple ved at døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn og oplære dem til at holde alt, hvad Jesus har befalet (jf. Matt 28,18-20). Og netop i ApG 2 siger apostelen Peter: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.« (ApG 2,38f). Formaningen til at omvende sig og lade sig døbe begrundes med, at løftet gælder tilhørerne, deres børn og alle i det fjerne, som Gud vil kalde på (formentlig hedningekristne, jf. ApG 22,21). Derfor skal børn, som løftet gælder, naturligvis også døbes. Akkurat som jødiske drenge blev omskåret og derved fik del i pagtens velsignelser.

Hvad apostlenes kirke holdt fast i
For det andet siger netop ApG 2,42, at den kristne kirke, som nu havde fået 3.000 nye medlemmer, holdt fast ved apostlenes lære, fællesskabet, brødets brydelse (nadveren) og bønnerne. Selvfølgelig gjorde de det, for det var jo, hvad Jesus befalede i Matt 28,18-20. Alt, hvad apostlene lærte af og om Jesus, skulle gives videre. Dåb (Matt 28,19), nadver (Luk 22,14-20), nøglemagten (Matt 16,19; 18,18), osv.

Opleves ApG 2 i forbindelse med WCCC og Hybels
Kan man virkelig i denne sammenhæng takke Gud for, at ApG 2 stadigvæk opleves? Eller må man ikke i stedet for spørge, hvad der egentlig er tale om, når frugterne af WCCC’s virksomhed ikke er en bekendelse til den lære og den brug af dåb, nadver og nøglemagt, som Jesus har lært os?

Jesus lærte om falske profeter
Det hører også med til Jesu lære, at der vil være falske profeter, som vil lære mennesker at bygge på et grundlag, der ikke er klippen, dvs. Jesus selv (jf. Matt 16,18), men på sand. Det går som bekendt grueligt galt på dommedag, som det fremgår af Matt 7,15-27.

Hybels – en falsk profet, der bygger på sand
Det er ulydighed mod Jesu egen befaling at afvise barnedåb. Selv om der forhåbentlig er noget af evangeliet tilbage også i WCCC, vidner deres lære og praksis ikke om, at vi mennesker intet har, der kan frelse os selv eller andre. Vi er ene og alene henvist til evangeliet i forkyndelse, i dåb og nadver, og i skriftemål. Dette evangelium er tilstede, når en kirke handler i overensstemmelse med Jesu befalinger og apostlenes lære. Så bygger man på klippen, som er Kristus selv. Ellers bygger man på sand og er falske profeter. Det er ikke en nutidig oplevelse af ApG 2?

Vejledning i at bygge på klippegrund
Hvis man vil være sikker på at bygge på klippegrund/klippen, så kan man passende begynde med at læse De lutherske Bekendelsesskrifter. Så er man også godt hjulpet, når det gælder om at kunne afsløre falske profeter. Uanset om de har en stor virksomhed eller ej.