Om et kristenmenneskes frihed – reformatorisk hovedskrift

Et af de vigtigste skrifter, Luther skrev i begyndelsen af reformationen, var Om et kristenmenneskes frihed. Den blev udgivet i 1520. Heri hedder det i Inger Margrethe Kofod-Svendsens oversættelse:

For det sjette: Du spørger: Hvad er det da for et ord, som giver en så stor nåde, og hvordan skal jeg bruge de? Svaret er: Det er intet andet end den forkyndelse, Kristus bragte, sådan som evangeliet indeholder den. Den forkyndelse skal være og er sådan, at du hører din Gud tale til dig om, hvorledes hele dit liv og al det, du gør, intet er for Gud. Du gå evigt gå fortabt med alt, hvad der bor i dig. Og når du, hvad du bør, ret tror dette, da må du fortvivle over dig selv og bekende, hvor sandt Hoseas’ ord er: ‘O, Israel, i dig er intet andet end fordærvelse, men alene i mig er din hjælp’ [Hos 13,9].

Men for at du kan komme ud af dig selv og bort fra dig selv, det vil sige bort fra din egen fordærvelse, så stiller han sin kære Søn, Jesus Kristus, foran dig og siger dig ved sit levende, trøsterige ord: Du skal med fast tillid overgive dig til ham og dristigt stole på ham. Så skal for denne din tillids skyld alle dine synder tilgives dig og al din fordærvelse være overvundet. Du skal være retfærdig og sanddru, have fred, fromhed, opfyldelse af alle bud og frihed i enhver henseende. Paulus skriver det således i Rom. 1: ‘Den retfærdige skal leve af tro’ [Rom 1,17], og Rom. 10: ‘Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver, som tror’ [Rom 10,4].

For det syvende: Derfor bør alle kristnes med rette arbejde med og øve sig i én ting: at de indprenter sig Ordet og Kristus i deres indre, at de til stadighed opøver og styrker en sådan tro. Thi intet andet kan gøre et menneske til en kristen. … Derfor er det en umådelig rigdom at have sand tillid til Kristus. Den medfører nemlig al salighed og borttager al usalighed, som der i Mark.: ‘Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt.’ [Mark 16,16].

Luther skriver i dette skrift også om det salige bytte, men det er i det hele taget et skrift, som lønner sig for alle kristne at læse med jævne mellemrum! Heri udlægger Luther, “at troen alene uden nogen gerninger gør retfærdig, fri og salighed.”

Glædelig reformationsdag! Gud alene æren!

Luther, Martin. Introduktion til Luther af prof. dr.teol. Carl Fr. Wisløff. Om et kristenmenneskes frihed; Luthers fortale til sine skrifter; Fortalen til Romerbrevet; Om bodens sakramente. Bind [1] i serien Martin Luther Skrifter i Udvalg. København: Credo Forlag, 1981. Citatet er fra s. 71-73. En online oversættelse findes på lutherdansk.dk (klik her).